Súvisiace odkazy
Krajský úrad životného prostredia Bratislava
Krajský úrad životného prostredia Trnava
Krajský úrad životného prostredia Trenčín
Krajský úrad životného prostredia Nitra
Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica
Krajský úrad životného prostredia Žilina
Krajský úrad životného prostredia Košice
Krajský úrad životného prostredia Prešov
Občan.sk
WEBJaspi
Daňový úrad
Mestský úrad

   Obvodné a stále pracoviská         životného prostredia

   
Krajský úrad Prešov
Obvodný úrad Prešov
Stále pracovisko Sabinov
Obvodný úrad Bardejov
Obvodný úrad Humenné
Stále pracovisko Snina
Stále pracovisko Medzilaborce
Obvodný úrad Kežmarok
Obvodný úrad Poprad
Stále pracovisko Levoča
Obvodný úrad Stará Ľubovňa
Obvodný úrad Stropkov
Stále pracovisko Svidník
Obvodný úrad Vranov n.Topľou
 
 

   Aktuálne akcie

 


Stránkové hodiny pre verejnosť
     
Pondelok: 7:30 hod. - 15.30 hod.
Utorok: 7:30 hod. - 15.30 hod.
Streda: 8:00 hod. - 17.00 hod.
Štvrtok: 7:30 hod. - 15.30 hod.
Piatok: 7:00 hod. - 14.00 hod.
   
 
Kontakt:
Obvodný úrad životného  prostredia       Vranov n.Topľou
Nám. slobody 5,
093 01 Vranov n. Topľou

Telefón: 057 - 48 615 91

Fax:        057 - 48 615 92

E-mail: sekretariat@vt.ouzp.sk

  Aktuálne informácie


Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia mesto Vranov n. T. a  obcí Hencovce, Kučín, Majerovce a Nižný Hrabovec, aktualizácia na roky 2010 – 2011 pre znečisťujúcu látku tuhé častice PM10O z n á m e n i e o verejnom prerokovaní  návrhu Programu na zlepšenie kvality ovzdušia pre vymedzenú oblasť riadenia kvality ovzdušia územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, Majerovce a Nižný HrabovecOznam o aktualizácii programu na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia.Uplatňovanie opatrení akčného plánu pre mesto Vranov nad Topľou a obec Hencovce, rok 2008


Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasť mesto Vranov nad Topľou a obec Hencovce, 2007-2009
 Program
 Prilohy


Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 1/2008 zo 7. januára 2008, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia


Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Juskova Voľa – urbanistická štúdia“
   
   
Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácii
  Plán rozvoja verejných kanalizácii
  Plán rozvoja verejných vodovodov
   
NÁRODNÝ REALIZAČNÝ PLÁN ŠTOKHOLMSKÉHO DOHOVORU O PERZISTENTNÝCH ORGANICKÝCH LÁTKACH (POPs)
   
   
   
Úsek štátnej správy ochrana ovzdušia
 
Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
 
Úsek štátnej vodnej správy
 
Úsek štátnej správy ochrana prírody a krajiny
  
Úsek štátnej správy prevencie závažných priemyselných havárií
 
Úsek štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie
 
Ostatné informácie OÚŽP Vranov n. Topľov
 
 

  Dokumenty pre Vás

Žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti

Žiadosť o stanovisko
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 

Copyright © MŽP, 2005. Všetky práva sú vyhradené Obvodnému úradu životného prostredia Vranov n.Topľou.
Úvodná stránka | Mapa stránky | Voľné miesta | Napíšte nám | Kontakt